Logo
58-100 Świdnica, ul. Ofiar Oświęcimskich 3/3
tel. +48 74 87 35 733
 

Przetwarzanie danych


Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Jolanta Pyka, zwana dalej kancelarią, z którą można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem - kancelaria@kancelariapyka.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania przez kancelarię zadań publicznych określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, do których stosowania z mocy ustawy zobligowany jest kancelaria.
  3. W niektórych przypadkach Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom lub kategorii odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do odbioru Pani/ Pana danych, w tym państwa trzecie, nienależące do UE, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  8. Podanie tych danych jest dobrowolne (wynika z przepisu prawa i jest warunkiem koniecznym) umownym, a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia sprawy/ wniosku bądź zawarcia umowy.
  9. W uzasadnionych przepisami prawa przypadkach Pani/Pana dane przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.